Dnes je sobota 16.október 2021. Meniny má Vladimíra.  


www.ubytovaniezaneta.sk
www.villaangel.sk


Informačné služby Informačné služby
turistika Turistika

Informačné služby Revúca-Tornaľa


Krasnohorska jaskyna

AVK magnezit Revuca
basket Roznava

Štatistika návštevnosti
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
reklama

volby Kam dnes vyraziť?

NEBOJ SA SNÍVAŤ - CHARITÁNIA 2008 10.12.2008 o 15.00 hod. MsD ACTORES Rožňava
Dátum: 10.12.2008 Zdroj: http://www.actores.sk/index.php?...

Jubilejný 13. ročník benefično-zábavného podujatia pre zdravotne, mentálne, a sociálne postihnuté deti z regiónu Rožňava. Cieľom ponuky krásneho zážitku v rámci prezentácie ich talentu, odvahy, vytrvalosti a jedinečnosti pod názvom : "Neboj sa snívať..."
MsD ACTORES, vstupné: dobrovoľné


Mestské zastupiteľstvo - pozvánka 10 decembra 2008 o 15.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Rožňave – suterén
Dátum: 10.12.2008 Zdroj: http://www.roznava.sk/portal/inf...

Program:


1. Otvorenie
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
3. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
4. VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom – návrh
5. VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta – dodatok č. 3
6. Interná smernica k odpisovaniu dlhodobého majetku – dodatok č. 1
7. Štatút mesta – úprava § 43
8. Určenie hodnoty vecného daru pri udelení Ceny primátora mesta v roku 2009
9. Štatút mesta, VZN, interné smernice – dodatky z dôvodu prechodu na euro
10. Informácia k zavedeniu rozpočtového provizória v hospodárení mesta od 1.1.2009 do schválenia rozpočtu mesta na rok 2009
11. Informácia o vybavovaní občanov v pokladni MsÚ v období od 1.1.2009 do 16.1.2009
12. Návrh na úpravu ceny MHD v Rožňave od 1.1.2009
13. Úhrada nákladov na MHD v Rožňave za obdobie od 1.1.2009 do 16.1.2009
14. Návrh rozpočtu na usporiadanie „Dní mesta 2009“
15. Rekonštrukcia rokovacej sály Mestského zastupiteľstva
16. Návrh plôch na vybudovanie ďalších parkovísk na území mesta Rožňava
17. Príprava výstavby nájomných bytových domov 3 x 30 b.j. Družba V.– VII. v Rožňave
18. Nový kamenný kríž na cintoríne v m.č. Nadabula – žiadosť o finančné prostriedky
19. NsP sv. Barbory – žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku protialkoholickej záchytnej izby
20. Majetkoprávne záležitosti mesta
1) František Šveda – predaj pozemku mesta
2) Rudolf Boldi a manželka – predaj pozemku mesta
3) ISCON s.r.o. Rožňava – predaj pozemku mesta
4) Ing. Ján Pásztor, Anna Pásztorová – zámena pozemkov
5) Mesto Rožňava – Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – zámena pozemkov
6) Slovenský rybársky zväz, MO Rožňava – výpožička pozemkov mŕtveho ramena rieky Slaná s miestnym názvom „Indiánske jazero“ v Rožňave
7) Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy – zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
8) Administratívna budova na Ul. letná 45 v Rožňave (býv. Štatistický úrad) – odovzdanie do správy 1. Rožňavskej a.s.
9) Zrušenie uznesenia MZ č. 20/2008
10) Viliam Forgáč a manželka - prevod vlastníctva bytu
11) Zrušenie uznesenia MZ č. 189/2008 a aukčný predaj bytu na Zlatej ul. č. 21
12) Zmena uznesenia MZ č. 234/2008 zo dňa 25.9.2008
21. Návrh na zrušenie časti uznesenia MZ č. 35/2008-II
22. Vyhodnotenie stavu prípravy, realizácie a monitoring projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie
23. Návrh na realizáciu projektu v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013
24. Ekoplastika s.r.o. – žiadosť o pridelenie priestorov v Priemyselnej zóne Rožňava
25. Vyhlásenie 1. ročníka súťaže „Podnikateľ/podnikateľka mesta Rožňava“
26. Návrh riešenia ZŠ Ul. Komenského a ZŠ Ul. zeleného stromu – plnenie uznesenia MZ č. 142/2006 a hodnotenie vývoja základných škôl v zmysle koncepcie ZŠ na území mesta Rožňava a dodatku č. 1
27. Medzinárodné cyklistické preteky „Okolo Slovenska“
28. 1. Rožňavská a.s. :
1) Návrh na spravovanie objektu Kina Panoráma
2) Návrh na zmenu technickej vybavenosti bytov II. a III. kategórie
3) Návrh na rozšírenie kapacít spoplatňovaného parkovania
29. Interná smernica Mesta Rožňava na ochranu majetku mesta
30. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta na rok 2009
31. Návrh na schválenie členstva Mesta Rožňava v Združení „Slovenská železná cesta“
32. Správy o vykonaných kontrolách
1) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly na Mestskom úrade v Rožňave
2) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – príjmová časť rozpočtu – položka daň za psa
3) Správa o výsledku kontroly požiarnej ochrany na Mestskom úrade v Rožňave
4) Správa o výsledku kontroly autoprevádzky v Mestských lesoch s.r.o. Rožňava
5) Správa o výsledku kontroly autoprevádzky v TIC Rožňava
6) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Technických službách mesta Rožňava
7) Správa o výsledku kontroly nad dodržiavaním zákona o zavedení eura v podmienkach samosprávy mesta Rožňava
33. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009
34. Otázky poslancov
35. Diskusia
36. ZáverMUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta


Cigánski Diabli - Vianočné Turné 9.12.2008 o 20:00 (Ut) Košice, Štátna filharmónia
Dátum: 09.12.2008 Zdroj: http://www.ticketportal.sk/poduj...

Orchester má 8 členov s profesionálnym hudobným vzdelaním na čele so sólistom - husľovým virtuózom Štefanom Banyákom. Úchvatné výkony Ernesta Šarköziho, cimbalového kúzelníka, krásne farby violončela jeho manželky Silvie, alebo klarinetové majstrovstvo
Zoltána Grunzu sú zárukou kvalitných hudobných predstavení. Repertoár orchestra je veľmi pestrý a má široký záber. Z folklóru je to - slovenský, ruský, maďarský, cigánsky a židovský s prvkami žánru Gypsy Jazz. Novinkou je strhujúci celovečerný program so Symfonickým orchestrom.


Stretnutie účastníkov 1. ročníka projektu Ľudové klenoty v utorok 9. decembra 2008 o 15:30 hod v spoločenskej miestnosti Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave
Dátum: 09.12.2008 Zdroj: http://radio.kniznica-rv.sk

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Vás srdečne pozýva na stretnutie účastníkov 1. ročníka projektu
Ľudové klenoty
v utorok 9. decembra 2008 o 15:30 hod v spoločenskej miestnosti
Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského, Lipová č. 3
Živé vysielanie zo stretnutia si môžete vypočuť na adrese http://radio.kniznica-rv.sk


Vianočná party s Mikulášom 8. – 10.12.2008 Domica Resort
Dátum: 09.12.2008 Zdroj: Domica

Domica Resort pripravil spolu s Mikulášom pre žiakov základných škôl a škôlkarov party pri príležitosti príchodu Vianoc. Od 10.00 do 13.30 si tu každá mladá osôbka príde na svoje. Animačné aktivity od výmyslu sveta, workshopy, sladké dobrôtky, mikulášsky balíček


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
LENMARK SERVICE

sapeli

Predaj a servis registračných pokladníc.
Informujte sa zadarmo na 0905 276 351


MegaInzercia.sk

Kontrafakt

Britakov

Roll-mont

Pohrebné služby IRIS

Kamenictvo Helcman

Autobazár Krásnohorské podhradie

Kanala

montaznaplosina
Július Tokár
obchodný zástupca
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
oblastný vedúci

Námestie baníkov 15
048 01 Rožňava
Mobil: 0915 740 359
e-mail: jtokar@fo.pss.sk


Gipszan

RVTV

Copyright © JoZo 2007
Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk